home
Fugro ©2017

Workshop Dijken voor de Wind

Als onderdeel van de reeks workshops die Fugro voor relaties organiseert over actuele thema’s voor de ontwikkeling van onshore windenergie, vond op 27 januari 2016 in La Vie te Utrecht de workshop ‘Dijken voor de Wind’ plaats.  De middag werd in goede banen geleid door Hans Timmers, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), met bijdragen van SBR CURnet, het Waterschap Zuiderzeeland, E-Connection en Alliander.

Bij iedere workshop kan Fugro zich verheugen in een toenemend aantal deelnemers: dit was opnieuw de best bezochte workshop. Naast ontwikkelaars,  aannemers en adviesbureaus speelden nu voor het eerst ook overheidspartijen een actieve rol. De belangstelling voor de ontwikkeling om meer windturbines op dijken te plaatsen is dan ook groot.  Voor de windontwikkelaars zijn dijken gebieden waar de windomstandigheden gunstig zijn en er beperkte overlast is voor omwonenden. De overheid heeft voor 2016 de SDE+ regeling voor ‘wind op verbindende waterkeringen’ uitgebreid, zodat nu ook windturbines in de kernzone of in de beschermingszone aan de waterkant van een primaire zeewaterkering onder deze regeling vallen.

Wel is het bouwen op of nabij een dijklichaam wat betreft de waterveiligheid kritisch en is het zaak om zorgvuldig en professioneel geotechnisch-onderzoek en advies te laten doen. Dat het succesvol realiseren van windturbines op waterkeringen echter zeer goed mogelijk is, bleek uit de verschillende projecten die door de verschillende deelnemers aan de workshop zijn gepresenteerd. In de workshop kwam tegelijkertijd duidelijk naar voren dat dijkbeheerders nog terughoudendheid zijn. Het is dan ook goed dat alle partijen hierover de dialoog met elkaar aangaan.

Fugro beschikt over de kennis en expertise om ervoor te zorgen dat windturbines op een dusdanige manier in de dijklichamen worden ingepast, dat deze niet alleen verantwoord is, maar zelfs bijdraagt aan versteviging en dus de primaire functie van een dijk. Met de meettechnieken die Fugro tijdens de workshop heeft gepresenteerd is daarnaast aangetoond dat trillingen van windturbines wellicht geen effect hebben op de integriteit van een dijk, al is meer onderzoek op dit gebied aan te bevelen.

Door op een juiste manier om te gaan met deze ontwikkeling, leveren windturbines op dijken voor alle partijen een win/win situatie op en krijgt de dijk meer functies, die niet alleen de waterveiligheid garanderen, maar daarnaast een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstellingen uit het Energieakkoord én RWS of de waterschappen geld kunnen opleveren.