home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Han Peter Boers
  • Groepshoofd Geo-Projecten
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2263 SG
  • Netherlands
  • +31 70 3111401
 • Henk van der Velden
  • Groepshoofd Geo-Advies
  • Fugro GeoServices
  • Ringoven 37
  • Arnhem
  • 6826 TP
  • Netherlands
  • +31 26 3698446

Grondonderzoek

Geotechnisch grondonderzoek bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van grondboringen en sonderingen. We beschikken over modern materieel waarmee op alle locaties waaronder moeilijk begaanbaar terrein, binnenwater, dijken en kelders onderzoek kan worden uitgevoerd.

Sonderingen
Sonderen houdt in dat er een conusvormige sonde verticaal met een vaste snelheid de grond in wordt gedrukt, waarbij diverse eigenschappen van de grond gemeten worden. Sonderingen zijn bijzonder geschikt voor het bepalen van de laagopbouw van de ondergrond (klei-, veen- en zandlagen).

 • Maat voor de vastheid van de bodem - ingemeten door middel van de punt- of conusweerstand die ondervonden wordt bij het indrukken van de bodem
 • Plaatselijke wrijvingsweerstand - met een boven de conuspunt geplaatste mantelbuis wordt tijdens het indrukken ook de plaatselijke wrijvingsweerstand gemeten.

Met de combinatie van deze conusweerstand en plaatselijke wrijving kan bepaald worden welke grondsoort op de meetlocatie aanwezig is.

We beschikken over verschillende soorten conussen en andere geotechnische meetinstrumenten voor specifieke metingen.

 • Pi√ęzoconus voor waterspanningen
 • MIP-conus voor vluchtige organische verbindingen
 • Magnetoconus voor het detecteren van afwijkingen in het natuurlijk magnetisch veld
 • Seismische conus voor het bepalen van de structuur van de ondergrond door het meten van de voortplantingstijd van trillingen en hun reflecties
 • Geleidbaarheisconus voor het bepalen van de zoet-zout grens
 • Multi-grondwatermonstersonde (multi-gwms) voor milieuhygiensch bodemonderzoek in binnensteden en industrie
 • Vane testen voor het bepalen van de schuifsterkte van de grond
 • Cone Pressure Meter conus voor het bepalen van de ongedraineerde schuifsterke, de horizontale korrelspanning en de relatieve dichtheid

Boringen en monsternamen
Boringen en monsternamen worden gebruikt voor:

 • Bodemclassificatie
 • Monstername voor geotechnisch en geohydrologisch onderzoek
 • Plaatsing van meetapparatuur waaronder peilbuizen, hellingmeetbuizen en extensometers

Het uitvoeren van grondboringen gebeurt door middel van hand- of mechanische boringen. De meest gangbare boor- en monstername technieken die worden toegepast zijn:

 • Pulsboren
 • Avegaarboren 
 • Begemann continue monstername, voor grondmonsters van hoge kwaliteit

Richtlijnen en projectbenaderingAlle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de vigerende normen NEN-EN-ISO 22476-1 (voor elektrisch sonderen), NEN-EN-ISO 22476-12 (voor mechanisch sonderen), NEN-5119, NEN-5120, ISO-22475-1. Daarnaast zijn wij BRL 2100 protocol 2101 gecertificeerd.

Onze kracht ligt in de combinatie van specialistische kennis en praktijkgerichtheid. Hierdoor zijn wij in staat om soms complex geotechnische mechanismen te vertalen in een praktisch uitvoerbaar en economisch aantrekkelijke oplossing.