home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Volkert Lubbers
  • Groepshoofd Hydrologie
  • Fugro GeoServices
  • Dillenburgsingel 69
  • Leidschendam
  • 2263 HW
  • +31 70 3111224

Bemalingen

Voor de aanleg van kelders, riolering en leidingen moet meestal de grondwaterstand worden verlaagd met een bemaling. Onttrekken van grondwater is niet geheel zonder risico’s voor de omgeving. Denk aan schade aan gebouwen en beïnvloeding van verontreinigingen. Door onze praktijkkennis en specifieke geotechnische kennis van zettingen en funderingen kunnen we een praktisch ontwerp van de bemaling maken met specifieke aandacht voor de Geo-Risicobeheersing. 

Risico beoordeling

 • Vooraf inschatten van de mogelijke risico’s
 • Geo Risico Quickscan Rioolvervanging en bouwputten
 • Haalbaarheidsonderzoek ondergrondse parkeerkelders

Ontwerp en Vergunningen

 • Advisering bouwput totaalontwerp
 • Voorstellen bemalingssysteem en bouwputbegrenzing (bouwputontwerp)
 • Berekening debieten en verlagingen
 • Beoordeling effecten, maatregelen en risico barrièrewerking
 • Proefbemalingen en pompproeven
 • Voorbereiding lozingsontheffing of retournering
 • Voorbereiding en communicatie vergunningen Waterwet

Monitoring en Uitvoeringsbegeleiding

 • Opstellen monitorings- en actieplannen
 • Monitoring grondwaterstanden, trillingen en vervormingen
 • Communicatie naar projectteam en bijsturing uitvoering
 • Uitvoeringsbegeleiding en monitoring en bijsturing volgens observational method

Wij zijn nauw betrokken bij nieuwe bemalingssystemen zoals DSI ® en bij de totstandkoming van de nieuwe SIKB-beoordelingsrichtlijn en protocollen "Tijdelijke grondwaterbemalingen". Daarnaast hebben we goede contacten met bemalers en bevoegd gezag.